+420 800 110 310

Vyhledávání:

Rozšířené
vyhledávání

Zovirax Duo 50mg/g+10mg/g krém drm.crm. 1x2g
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

Zovirax Duo 50mg/g+10mg/g krém drm.crm. 1x2g

Výrobce:GlaxoSmithKline, s. r. o.,
Katalog. číslo:3296556
SUKL:0208818
Farmakoterapeutická skupina:Dermatologica
Skupina:Humánní léčivý přípravek
Informace:Pečlivě čtěte příbalový leták!
Naše cena: 247 Kč (vč. DPH)
DPH:10%
Hodnocení:
Položka zatím nebyla hodnocena.
bal.

ZOVIRAX Duo 50mg/g+10mg/g krém drm.crm.1x2g

sp.zn. sukls189594/2012
a sp.zn. sukls189600/2012
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g Krém
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 g krému obsahuje aciclovirum 50 mg a hydrocortisonum 10 mg.
Pomocné látky se známým účinkem: 67,5 mg cetostearylalkoholu a 200 mg propylenglykolu v 1 g krému.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Krém.
Bílý krém.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Léčba časných znaků a příznaků recidivujících kožních infekcí vyvolaných virem herpes labialis (oparů) s cílem omezit progresi oparu do stádia ulcerativní léze u imunokompetentních dospělých a dospívajích (starších 12 let).
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování,
Dospělí a dospívající (od 12 let).
Přípravek Zovirax Duo se nanáší pětkrát denně po dobu 5 dnů (tj. přibližně každé 3- 4 hodiny s vynecháním aplikace během noci). Léčba by měla být započata co nejdříve po objevení prvních znaků nebo příznaků. Krém je třeba při každé aplikaci nanést v dostatečném množství na postižené ložisko, včetně vnějšího okraje léze pokud je přítomen.
Léčba trvá 5 dní. Pokud jsou léze přítomny i po 10 dnech, je třeba pacienty poučit, aby vyhledali pomoc lékaře.
Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Zovirax Duo u dětí do 12 let nebyla dosud stanovena.
Způsob podání
Pouze kožní podání.
Pacienti si před a po aplikaci krému mají umýt ruce a mají se vyhnout zbytečnému tření lézí či dotýkání se jich ručníkem, aby se předešlo zhoršení či přenosu infekce.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivé látky, valaciklovir nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Použití u lézí způsobených jakýmkoli jiným virem než herpex simplex nebo u plísňových, bakteriálních či parazitárních kožních infekcí.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Pouze kožní podání: k podání na léze na rtech a obličeji. Není doporučeno k podání na sliznice (např. do očí, do úst nebo nosu nebo na genitálie).
Přípravek Zovirax Duo nelze použít k léčbě herpetické infekce genitálií.
Je třeba zvláštní opatrnosti, aby se zabránilo kontaktu s očima.
U pacientů se závažnými, rekurentními infekcemi herpes labialis je třeba vyloučit přítomnost jiných onemocnění.
Nepoužívejte společně s okluzivními prostředky, jako jsou náplasti nebo speciální náplasti na opary.
Použití přípravku Zovirax Duo se nedoporučuje u imunokompromitovaných pacienů vzhledem k možnosti rozvoje pseudo-oportunních infekcí či na léčbu rezistentních kmenů, které vyžadují systémovou antivirotickou léčbu.
Pacienty s opary je třeba poučit, aby se vyhnuli přenosu viru, obzvláště pokud mají aktivní léze (např. mýt si ruce před a po aplikaci).
Je třeba se vyhnout dlouhodobému kontinuálnímu používání. Nepoužívejte déle než 5 dní.
Léčba pacientů se současnou dermatitidou jiného původu nebyla předmětem studií.
Obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobovat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) a propylenglykol, který může způsobovat podráždění kůže.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
S přípravkem Zovirax Duo nebyly provedeny žádné studie interakcí.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Použití přípravku Zovirax Duo je možno zvážit pouze pokud potenciální přínosy převáží případná neznámá rizika. Systémová expozice acikloviru a hydrokortisonu při topické aplikaci krému je však velmi nízká.
Postmarketingový těhotenský registr pro aciklovir poskytuje informace o výsledcích těhotenství žen vystavených působení jakékoli formy acikloviru. Výsledky registru neprokázaly v porovnání s obecnou populací zvýšený počet vrozených vad u pacientek vystavených působení acikloviru.
Rozsáhlá klinická data pro hydrokortizon nenaznačují při klinickém použití topických kortikosteroidů zvýšené riziko teratogenity. Ve studiích na zvířatech byly při nízkých dávkách zjištěny nežádoucí účinky týkající se vývojové toxicity.
Kojení
Aciklovir a hydrokortizon pronikají po systémovém podání do mateřského mléka. Dávka přijatá kojencem poté, co matka použila přípravekZovirax Duo, by však byla nevýznamná. Přípravek Zovirax Duo nemá být nicméně používán během kojení, pokud to není nezbytné.
Fertilita
K dispozici nejsou žádné údaje, které by umožnily zhodnocení vlivu přípravku Zovirax Duo na fertilitu u lidí po topickém podání.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek Zovirax Duo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou níže seřazeny dle třídy orgánových systémů a frekvence. Frekvence jsou definovány následovně: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté ((≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10,000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Třída orgánového systému
Nežádoucí reakce/příhoda
Frekvence
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Suchá nebo olupující se kůže
Časté
Přechodné pálení, brnění nebo píchání (po podání přípravku)
Svědění
Méně časté
Erytém
Změny pigmentace
Po aplikaci pod okluzivní materiál byla v kožních studiích bezpečnosti pozorována kontaktní dermatitida. Testy citlivosti prokázaly, že reaktivní látkou byl hydrokortizon nebo některá ze složek krémového základu.
Reakce v místě aplikace včetně projevů a příznaků zánětu.
Vzácné
Poruchy imunitního systému
Reakce časné přecitlivělosti reakce včetně angioedému
Velmi vzácné
U jednosložkového aktivního acikloviru se po jeho uvedení na trh objevily jako velmi vzácné nežádoucí účinky reakce časné přecitlivělosti včetně angioedému.
Pediatrická populace
Bezpečnostní profil u dospívajích (12-17 let) byl podobný profilu dospělých.
4.9 Předávkování
Nepředpokládají se žádné nežádoucí účinky po perorálním podání celého obsahu 2 g tuby přípravku Zovirax Duo, ani po lokální aplikaci vzhledem k minimální systémové expozici. V případě podezření na předávkování má být léčba symptomatická.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: virostatika ATC kód: D06BB53
Přípravek Zovirax Duo obsahuje kombinaci acikloviru 5 hmotnostních % a hydrokortizonu 1 hmotnostní %.
Mechanismus účinku
Aciklovir je antivirotikum in vitro vysoce učinné proti viru herpes simplex (HSV) typ 1 a 2. Po proniknutí do virem infikované buňky je fosforylován na aktivní formu aciklovir trifosfát. První krok závisí na přítomnosti enzymu timidinkinázy. Aciklovir trifosfát se chová jako inhibitor enzymové aktivity a substrát pro virovou DNA polymerázu. Zabraňuje tak další syntéze virové DNA bez ovlivnění normálních buněčných pochodů.
Hydrokortizon je slabým kortikosteroidem, který má řadu imunomodulačních účinků. Je-li podán topicky, je jeho hlavní rolí léčba různých zánětlivých kožních onemocnění.
Přípravek Zovirax Duo kombinuje antivirovou aktivitu acikloviru a protizánětlivý účinek hydrokortizonu, a tak snižuje progresi oparu do ulcerózních lézí. Přesný mechanismus tohoto účinku není přesně popsán, ale předpokládá se, že redukcí viru a zklidněním lokální zánětlivé reakce na rtu dojde ke zmírnění projevů a příznaků.
Klinická účinnost a bezpečnost
Dospělí:
Ve dvojitě zaslepené, randomizované klinické studii bylo 1443 pacientů s rekurentní infekcí herpes labialis léčeno přípravkem Zovirax Duo, 5% aciklovirem v krémovém základu nebo samotným krémovým základem. Primárním cílovým parametrem sledování byla prevence progrese epizod oparů do stádia ulcerativní léze. U pacientů léčených přípravkem Zovirax Duo se vyvinuly ulcerativní léze u 58 % v porovnání s 65 % u pacientů léčených 5% aciklovirem v krémovém základu přípravku Zovirax Duo (p=0,014) a 74 % u pacientů léčených samotným krémovým základem (p<0,0001). Střední doba trvání epizody u pacientů, u kterých se ulcerativní léze objevily, byla 5,7; 5,9 a 6,5 dne u pacientů léčených přípravkem Zovirax Duo, léčených 5% aciklovirem v krémovém základu přípravku Zovirax Duo nebo léčených samotným krémovým základem (p=0,008 pro srovnání přípravku Zovirax Duo se samotným krémovým základem).
Pediatrická populace
Otevřená studie bezpečnosti u dospívajích s recidivující infekcí herpes labialis byla provedena u 254 pacientů ve věku 12-17 let. Léčba byla aplikována ve stejném dávkovacím schématu jako u dospělých a u pacientů byl sledován výskyt nežádoucích účinků. Bezpečnostní profil a profil účinnosti byl podobný jako u sledovaných dospělých pacientů.
Imunokompromitovaní pacienti
Bezpečnost byla sledována ve dvojitě zaslepené, randomizované studii u 107 dospělých pacientů s mírnou až středně těžkou imunosupresí léčených buď přípravkem Zovirax Duo nebo 5% aciklovirem
v krémovém základu. Bezpečnost a četnost recidiv během follow-up doby 1 roku po léčbě rekurence infekce virem herpes simplex byla podobná v obou léčených skupinách.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
S přípravkem Zovirax Duo nebyly provedeny žádné klinické studie farmakokinetiky.
Absorpce
Vzhledem k omezené absorpci se po topické aplikaci krému s aciklovirem a hydrokortizonem předpokládá nízká systémová expozice acikloviru.
Glukokortikoidy mohou pronikat přes stratum corneum a působit v hlubších buněčných vrstvách pokožky. Většinou je absorpována jen malá část dávky, a proto se nepředpokládá ovlivnění hormonální rovnováhy. Systémový účinek glukokortikoidů se může projevit v případě zvýšené absorpce (např. po aplikaci na rozsáhlá zánětlivá ložiska, nebo na kůži, kde je stratum corneum poškozeno). Okluzivní obvazy zvyšují absorpci.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, reprodukční toxicity, genotoxicity a kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
cetylstearylalhohol
tekutý parafín
poloxamer 188
propylenglykol
isopropyl-myristát
natrium-lauryl-sulfát
bílá vazelína
monohydrát kyseliny citrónové
hydroxid sodný (na úpravu pH)
kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)
čištěná voda
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
2 roky.
Po prvním otevření: 3 měsíce.
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Chraňte před chladem a mrazem.
6.5 Druh obalu a velikost balení
2g polyethylenová plastová tuba potažená hliníkovou vrstvou nebo 2g hliníková tuba.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Beecham Group plc,
Trading as: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
980 Great West Road
Brentford,
TW8 9GS,
Velká Británie
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
46/200/10-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
3.3.2010
10. DATUM REVIZE TEXTU
16.5.2013

Zpět na předchozí stránku.

Provozovatel
 • FBP 16 a.s
  Cejl 40/107, 602 00 Brno
 • IČO: 27647030, DIČ: CZ27647030
 • Tel.: +420 800 110 310

 • HOT-LINE
 • FBP 16 a.s.

  Levnalekarna.cz

  Provoz lékárny a lékárny internetové, on-line lékárna nabízí prodej lékárenského zboží a zdravotnických pomůcek.
  Společnost je provozovatelem internetové lékárny, dále kamenné lékárny a distributorem prostředků zdravotní techniky. Další činností je nákup, prodej, skladování a výdej léčiv, léčivých přípravků a jejich dovoz a vývoz.


  Kontakty
  BEZPLATNÁ INFOLINKA: 800 110 310

  Informační linka je v provozu po-pá 7:00 - 18:00

  Informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny.

  Sídlo internetového obchodu:

  Lékárna Letmo
  Nádražní 2a
  602 00 Brno

  Tel: 542 214 773, 724 645 845


  E-mail: levnalekarna@fbp16.cz

  Odpovědná osoba: Mgr. Leoš Jurman

  Marketingová a technická podpora:

  Dagmar Pacher, MBA (člen představenstva)
  FBP 16 a.s.

  Tel: 606 785 260

  E-mail: dagmar.pacher@FBP16.cz  Pro platby v korunách využívejte číslo účtu:

  107-8670500297/0100 CZK  Komerční banka

  v.s. je č.objednávky